Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si

bezplatně film o Katarzyně

Pozrite sa na film

o Katarzyně Szymon

Návrat 

Fotografie ve

vyšším rozlišení 

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl   

Důležité zprávy a poselství do celého světa  

 

 

 

 

DAR PRIJÍMANIA EUCHARISTIE Z NEBA 

 Kniha o Katarzyně Szymon 

Vybrané extázy 

 Svedectvo iných osôb 

o zázračnom uzdravení

Svedectvo kňazov 

Svedectvo ošetrovateľov 

 

Záverečné zhrnutie  

Modlitební kniha 

 

 Word  

 

Polská stigmatička

KATARZYNA  SZYMON 

Matka Božia, kráľovná nebies – modli sa za nás. 

 Takto sa ukázala Matka Božia Kataríne Szymon 25.07.1954 w Gilowiciach (Poľsko).

Modlitba za rýchlu beatifikáciu Kataríny Szymon 

Všemohúcy, večný Bože, prameň všetkej svätosti, pokorne Ťa prosím o milosť vynesenia na svoj oltár našej služobníčky, stigmatičky Kataríny Szymon, aby sme podľa jej vzoru a za jej príhovorom, posilnení svetlom a silou Ducha Svätého, sa stali dobrými katolíkmi a verne šli krížovou a trpiteľskou cestou k zmŕtvychvstaniu, v jednote s Ježišom Kristom, našim Zbaviteľom.

Pane Ježišu, Dobrý a Milosrdný, za pomocou príhovoru Tvojej služobníčky Kataríny Szymon udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím (vymenovať...). 

Je potrebné teraz pomodliť sa 3-krát: Otče náš, Zdravas Mária, Chválu Najsvätejšej Trojice. 

LITÁNIE   K  VŠEMOHOUCÍMU  BOHU

Za pomocí příhovoru stigmatičky Kateřiny Szymon – soukromá modlitba

 

Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison

Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás

Nebeský Otče Bože, smiluj se nad námi

Synu Spasiteli Světa Bože,  smiluj se nad námi

Duchu Svatý Bože, smiluj se nad námi

Svatá Trojice, Bože jediný, smiluj se nad...

Svatá Marie,                   pros za nás

Svatý Jozefe, dobrý Otec náš, pros za nás

Všichni Svatí, Andělé, Archandělé, proste za nás

Svatý Františku,           pros za nás

 Svatý Otče Pio,             pros za nás

Kateřino Szymon   -  *pros za nás

Kateřino Szymon - věrná služebnice Církvi*

 Kateřino Szymon - poznamenaná Kristovými ranami*

Kateřino Szymon - Ty, která učíš víru i lásku k Ježíšu Kristovi přítomnému v Nejsvětější svátosti*

Kateřino Szymon - pronásledována za lásku i víru v Boha*

Kateřino Szymon - Ty, která z pokorou snášíš Kristův kříz*

Kateřino Szymon - Ty, která....                                                                                      

Kateřino Szymon - Ty, ktorá pomáháš při hledání cesty k Bohu*

Kateřino Szymon -vyvolená céra Slezka*

 Kateřino Szymon - Ty, která pomáháš při volbě cesty života*

Kateřino Szymon -  nápomocná Svatému Otci*

Kateřino Szymon - kněží patronko*

Kateřino Szymon - ochránkyně konsekračních osob*

Kateřino Szymon - nápomocná misionářům*

Kateřino Szymon - Ty, která ukazuješ cestu vedoucí do Nebe*

Kateřino Szymon - orodovnice naše Boží*

Kateřino Szymon – Ty, která prosíš Boží Milosrdenství pro svět*

Kateřino Szymon - vysvobozujíci duše z očistce*

Kateřino Szymon - Ty, která pomáháš rodinám naším*

Kateřino Szymon - Ty, která zachraňuješ hříšniky*

Kateřino Szymon - Ty, která pomáháš při osvobozování se s alkoholismu i nemravnosti*

Kateřino Szymon - nápomocná při skládání zkoušky*

Kateřino Szymon - patronko čistého srce*

Kateřino Szymon - ochránkyně vdov i sirotků*

Kateřino Szymon - Ty, která zachraňuješ nenarozené deti*

Kateřino Szymon - Ty, která prosíš o milos při dobré Svaté Spovědi*

Kateřino Szymon - milujíci Ježíše ukrytého v Hostii*  

Kateřino Szymon - nápomocná chudým, nezaměstnaným i hledajícím práci*

Kateřino Szymon - Ty, která podpíráš chorých i utrápených*

Kateřino Szymon - Ty, která podpíráš nás v každé nezbytnosti*

Kateřino Szymon - ochránkyně Svaté Tradice*

Kateřino Szymon - vzor hlboké víry*

Kateřino Szymon - učitelko pokory*

Kateřina Szymon – vzor v utrpení*

Kateřino Szymon - vzor bídy i svaté prostoty*

Kateřino Szymon - utešitelko v smutku*

Boží Baránku, který uhlazuješ hříchy světa, odpusť nám, Pane

Boží Baránku, který uhlazuješ hříchy světa, vyslyš nás, Pane

Boží Baránku, který uhlazuješ hříchy světa, smiluj se nad námi

K. Pros za nás Kateřino Szymon

W. Abychom jsme mohli býti hodni Kristových slibů

Modlíme se:

 

 

Všemohoucí Věčný Bože, který jsi z takovou láskou stvořil Kateřinu Szymon a

v utrpení  jsi jí stvořil dle obrazu Svého Syna Ježíše Krista, učiň, prosíme Tě s ohledem na Tvé

nekončící se Milosrdenství, aby její věrný i oddaný život Tobě

 i Církvi mohl pro nás vyprošťovat milost potřebnou k spáse.

Přes Krista, našeho Pána. Amen. 

KORUNKA K NAJSVĚTĚJŠÍM RANÁM PANA JEŽIŠE

 

  Na začátku:

     

Ježíš, Spasitel Bůh, buď nám milostiv nám i celému světu.  Amen.

     Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad celým světem.  Amen.

Odpusť, slituj se Ježísu můj v nebezpečí, v kterém se nacházíme,

Ochráň nás krví Tvojí Nejdražsí. Amen.

Otče Předvěčný, buď milosrdný, pro krev Ježíše Krista, Syna

Tvého jediného, úpenlivě Tě prosíme, buď milosrdný.  Amen. Amen. Amen.

 

* Velký růženec ( místo Otče Náš )

K.    Pro neposkvrněné Srce Marie,

        Otče Předvěčný, věnuji Ti Rany

        Našeho Pána Ježíše Krista.

W.    Na vyléčení ran duší naších.

 

* Malý růženec ( místo Zdravas Maria)

K.     Ježíšu Můj, odpuštění i milosrdenství

W.     Pro zásluhy Tvojich Ran Svatých.

 

Na konec pomodlit se 3x

        K.  Otče Předvěčný, věnuji Ti Rany

              Našeho Pána Ježíše Krista.

      W.  Na vyléčení ran duší naších.

  

V auguste 2001 sa zozbieralo okolo 2200 podpisov s prosbou o začatie beatifikačného procesu Kataríny Szymon. Odovzdané zostali Metropolitnej kúrii: ul. Jordana 39, 40-953 Katowice,  (Poľsko). Tam taktiež môžeme skladať naše svedectvá. 

 Frydek. V blízkosti tejto obce sa nachádza prepadlina, miesto, do ktorého sa pred 500 rokmi prepadla celá dedina s kostolom.

 Práve tu sa 24. 7. 1954 Kataríne zjavila Najsvätejšia Panna Mária, kráľovná vesmíru.

Jedným z pokynov Panny Márie bolo vyhotovenie jej sošky, v tvare a v podobe, v akej sa tu zjavila.

 S pomocou pri vyplnení tejto úlohy pribehol Kataríne dnes už nežijúci Karol Wojtala, ktorý sa spojil so sochárom Františkom Masożom  z Rybníka.

 Neviem, či to bolo v auguste, ale určite v letnom období. Prišiel pán Wojtala s pani Katarínou Szymon, nazývanou Katarínka. Prišli a pýtali sa, či by som neurobil sošku Panny Márie.  Nevedel som akú, tak som sa opýtal:

 A akú sošku Panny Márie chcete? Sú predsa rôzne sošky.

Pán Wojtala povedal, že musíme urobiť takú sošku, podľa toho, ako sa ukázala Katarínke.

Vzal som papier a ceruzku a začal kresliť podľa popisu, ktorý uvádzala Katarínka.

 S pomocou pri vyplnení tejto úlohy pribehol Kataríne dnes už nežijúci Karol Wojtala, ktorý sa spojil so sochárom Františkom Masożom  z Rybníka.

 Soška Panny Márie, kráľovnej vesmíru, sa mnoho rokov nachádzala v malom domčeku Karola Wojtalu vo Frydku.

 Pohostinný domáci otváral dvere všetkým, ktorí sa tu chceli modliť.

Najmä mnoho ľudí prichádzalo na nočné adorácie, ktorých sa často zúčastnila aj Katarínka.

 Dnes je soška Panny Márie kráľovnej vesmíru už trvale umiestnená na hlavnom oltári novo postaveného kostola vo Frydku, o ktorom vo svojom zjavení hovorila Najsvätejšia Panna Mária.

 

 vcr_up_1.gif