Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si bezplatně film

o Katarzyně. Česká verze

Česká verze

Návrat   

Fotografie ve vyšším rozlišení   

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Důležité zprávy a poselství do celého světa 

Film prepisy   

 

 

 

Kniha o Katarzyně Szymon 

 

 

 

 Závěrečné shrnutí

 „ Chceš-li jít za mnou,a zapři sám sebe, každý den vezmi svůj kříž a následuj mě”.

 Současný člověk žijící v době mimořádně rychlých civilizačních přeměn nedovede často vidět perspektivy věčnosti, zaměstnán každodenními problémy žije těch šedesát, sedmdesát nebo méně či více let, aby teprve na smrtelné posteli, kdy se mu smrt podívá do očí, si začal s neklidem v srdci dávat otázky: co se mnou teď bude?   Opravdu existuje Bůh a Boží Soud?

 Po smrti někoho blízkého - ženy, muže, dcery, syna, sestry nebo bratra, zůstávají v našich srdcích pocity smutku a lítosti.

 Nejsvětější Panna Maria doznala těchto pocitu nejsilněji ze všech lidí, když tělo jejího milovaného Syna a Boha Ježíše Krista bylo sňato ze Svatého Kříže, když pohled jeho krví zalitého Nejsvětějšího Obličeje, proražených rukou, nohou a boku pronikl jako meč její Neposkvrněné Srdce.  

 O utrpení našeho Pána Ježíše Krista hovoří čtyři Evangelia,  napsaná před téměř dvěma tisíci léty, ne všemi přijímána s vírou a láskou. Mnoho stejně jako nedůvěřivý Tomáš vyznává zásadu  "dokud neuvidím, neuvěřím ". Zkusme se proto podívat na utrpení Ježíše  očima současného nevěřícího Tomáše,  pro něhož svět počítačů, videa, satelitních televizních programů a jiných vynálezů druhé poloviny 20. století  často představuje jedinou uznávanou skutečnost a biblické zprávy o umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista zůstávají pouze neověřitelnými pověstmi a legendami

Jak vyplývá z provedených statistických šetření, každou vteřinu, během minuty sto, během hodiny, čili během trvání tohoto filmu, umírá na zemi více než šest tisíc lidí. 

 Bez ohledu na to, zda věřili v Boha a žili podle jeho přikázání, nebo byli ateisty nebo lidmi, kteří se považovali za věřící, a nepraktikující, vůči smrti jsou všichni rovni. Všichni museli stanout na Božím Soudu před Kristem. Věčné štěstí v Nebi, očišťující utrpení v očistci, nebo také věčná potupa v pekle, jsou již pro ně skutečností a přítomností.

Také i my, kteří jsme ještě na naši zemské pouti, staneme dříve Nebo později před spravedlivým soudcem, aby posoudil každý náš čin, slova, myšlenky, to co jsme zanedbali. Smrt je totiž pouze lávkou spojující pozemský život s věčností.  Na druhé straně této lávky čeká náš Božský Pán Ježíš Kristus, čeká na každého z nás. 

 „Pojďte ke Mně všichni, kteří se lopotíte a namáháte, Já vás posílím, vezměte mé jho a učte se ode Mne, že jsem tichý a srdce pokorného a najdete odpočinutí pro vaše duše, neboť mé jho je sladké a mé břemeno je lehké.

 

vcr_up_1.gif